Najem, dzier?awa, leasing

W tym dziale przygotowali?my omówienie m.in. zagadnie? dotycz?cych charakterystyki umów o dzier?aw? gruntów, umów leasingu, a tak?e umów najmu. Dowiedz? si? Pa?stwo jakie s? cechy tych umów oraz obowi?zki stron, a tak?e jakie s? sposoby zabezpieczenia wierzytelno?ci w umowach najmu. Ponadto, wyja?nienia dotycz?ce kwestii podatkowych, pozwol? ka?demu wynajmuj?cemu dokona? odpowiedniego wyboru formy opodatkowania przychodów z tytu?u umowy najmu. Czytelnicy uzyskaj? m.in. informacje o tym jakie dokumenty nale?y przed?o?y? w celu zawarcia umowy o najem d?ugoterminowy, a w szczególno?ci na co zwróci? uwag? zawieraj?c umow? najmu lokalu mieszkalnego.

 

 

Dzier?awa gruntów

W tej sekcji dowiedz? si? Pa?stwo na czym polega ...

Leasing

Umowa leasingu nale?y do grupy umów o korzystanie z ...

Najem mieszka? i nieruchomo?ci

Przez umow? najmu wynajmuj?cy zobowi?zuje si? odda? ...

Opodatkowanie umów o tym charakterze

Zawarcie umowy najmu, dzier?awy, leasingu, czy innych ...

Wypo?yczanie samochodów

Zastosowanie umów najmu pojazdów lub umów u?yczenia ...

Zabezpieczenie w umowach najmu

W tej sekcji dowiedz? si? Pa?stwo jakie s? sposoby ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze