Organizacje pozarz?dowe

W tym dziale przygotowali?my dla Pa?stwa omówienie zagadnie? na temat dzia?alno?ci organizacji po?ytku publicznego, mo?liwo?ci pozyskania ?rodków finansowych ze ?róde? unijnych oraz zasad dzia?ania organizacji pozarz?dowych. Dowiedz? si? Pa?stwo jakich podmiotów dotyczy uprzywilejowanie w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym oraz jaki jest zakres korzystania z takiego zwolnienia. Uzyskaj? Pa?stwo ponadto informacje na temat mo?liwo?ci finansowania organizacji pozarz?dowych w tym charakteru umów sponsoringu i darowizny.

 

 

Darowizny i sponsoring

Sponsoring zaliczany jest do umów zobowi?zaniowych ...

Dzia?alno?? po?ytku publicznego

Poj?cie dzia?alno?ci po?ytku publicznego rozumiana ...

Dzia?anie organizacji pozarz?dowych

Organizacjami pozarz?dowymi s? podmioty niedzia?aj?ce ...

Fundacje

Fundacj? charakteryzuj? takie elementy jak maj?tek, ...

Granty i dotacje ze ?rodków publicznych

Mo?liwo?? pozyskania ?rodków finansowych ze ?róde? ...

Opodatkowanie organizacji pozarz?dowych

Uprzywilejowanie w zakresie opodatkowania podatkiem ...

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorz?dnym, a tak?e ...

Wolontariat

Wolontariat charakteryzuje dobrowolno?? w wykonywaniu ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze