Administracja publiczna

Przedstawiamy omówienie zagadnie? dotycz?cych administracji publicznej. Czytelnicy dowiedz? si? m.in. o zadaniach organów administracji zespolonej i niezespolonej, partnerstwie publiczna – prywatnym oraz zasadach jego realizacji i wielu innych zagadnieniach. Czytelników zainteresuje omówienie ?rodków wzruszenia decyzji w post?powaniu administracyjnym, a tak?e sposoby zarz?dzania i rozporz?dzania mieniem komunalnym. Jakie obowi?zuj? zasady w post?powaniu w sprawie wniesionej skargi konstytucyjnej? Na to i wiele innych pyta? uzyskacie Pa?stwo odpowied?.

 

 

Administracja rz?dowa i centralna

Przedstawiamy omówienie zagadnie? dotycz?cych ...

Decyzja administracyjna

Rozstrzygni?cie sprawy administracyjnej nast?puje w ...

Finanse publiczne

Jedn? z podstawowych zasad dla finansowania ...

Good governance w administracji publicznej

Poj?cie "good governance" rozumiane jest jako "dobre ...

Gospodarka komunalna

Przedstawiamy Czytelnikom omówienie form prowadzenia ...

Konstytucja

Konstytucja jako, ustawa zasadnicza, okre?la ...

Nadzór i kontrola nad administracj?

Przedstawiamy omówienie form sprawowania kontroli ...

Partie polityczne

Partia polityczna, jako dobrowolna organizacja, d???ca ...

Partnerstwo publiczno prywatne

Instytucja partnerstwa publiczno prywatnego (PPP) ...

Przepisy antykorupcyjne

Cho? korupcja jest poj?ciem u?ywanym powszechnie, to ...

S?downictwo

S?downictwo jest prócz w?adzy ustawodawczej i ...

Samorz?d terytorialny

Samorz?d terytorialny jest form? decentralizacji ...

System aktów prawnych i legislacja

System aktów podporz?dkowany powszechnie ...

Wybory i referenda

Wybory i referenda s? w demokratycznych pa?stwach ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze