środowisko i zagospodarowanie przestrzeni

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych zagospodarowania przestrzeni oraz zasobów ochrony ?rodowiska. Zach?cam do poszerzenia wiedzy na temat przebiegu post?powania wyw?aszczeniowego, zasad wyw?aszczania nieruchomo?ci oraz gospodarki odpadami, a tak?e innych w tym prawa budowlanego. Czytelników zainteresuje omówienie zagadnie? na temat przeznaczenia gruntu, wyodr?bnienia dzia?ek, a tak?e zasad scalania i wymiany gruntów. Znajomo?? zakresu zastosowania pozwolenia zintegrowanego, dotycz?cego zapobiegania i kontroli zanieczyszcze? poszczególnych elementów ?rodowiska, b?dzie pomocna w praktyce. Omówione kategorie zezwole? i koncesji zwi?zanych ze ?rodowiskiem, a tak?e zagadnienia dotycz?ce naruszenia w?asno?ci w stosunkach s?siedzkich zainteresuj? niejednego Czytelnika. Zach?cam do lektury!

 

 

?owiectwo i rybo?ówstwo

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych ...

Dopuszczalno?? wyw?aszczenia

Wyw?aszczenie jest dopuszczalne w dwóch przypadkach, ...

Drogi

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie regulacji dotycz?cych ...

Gospodarka odpadami

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie regulacji dotycz?cych ...

Lasy

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie regulacji dotycz?cych ...

Ochrona przyrody

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie regulacji dotycz?cych ...

Ochrona wód

Przedstawiamy Pa?stwu zagadnienia dotycz?ce prawa ...

Planowanie i zagospodarowanie terenów

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych ...

Planowanie przestrzenne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest ...

Prawo budowlane

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych ...

Przeznaczenie gruntu i wyodr?bnienie dzia?ki

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych ...

Stosunki s?siedzkie

Przedstawiamy Pa?stwu zagadnienia dotycz?ce naruszenia ...

Utrzymanie i ochrona ?rodowiska

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych ...

Zezwolenia i koncesje zwi?zane ze ?rodowiskiem

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie kategorii zezwole? i ...

Zrównowa?ony rozwój

Zasada zrównowa?onego rozwoju jest jedn? z ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze