świadczenia społeczne i zdrowotne

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych ?wiadcze? spo?ecznych i zdrowotnych. Czytelnicy przeczytaj? m.in. o tym, jaki charakter maj? okresy niesk?adkowe i sk?adkowe przy ustalaniu prawa do rent i emerytur oraz w jakim wymiarze s? one uwzgl?dniane. Omówienie obowi?zków i uprawnie? pracodawców zatrudniaj?cych osoby niepe?nosprawne adresowane jest nie tylko do pracodawców, ale do wszystkich Czytelników. Zach?cam równie? do poznania zasad refundacji leków oraz ustalania odp?atno?ci za okre?lone ?wiadczenia opieki zdrowotnej. Jednocze?nie, zasady dotycz?ce aktywizacji zawodowej bezrobotnych i pomocy pa?stwa w tworzeniu miejsc pracy maj? na celu u?atwienie podj?cie takim osobom pracy. Niejednego z Pa?stwa z pewno?ci? zainteresuje omówienie zagadnie? dotycz?cych katalogu praw pacjenta, w tym równie? praw do leczenia w krajach Unii Europejskiej. Zach?cam do lektury!

 

 

?wiadczenia spo?eczne rolników

Przedstawiamy omówienie zagadnie? dotycz?cych ...

Emerytury i renty

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych ...

Niepe?nosprawni

Przedstawiamy Pa?stwu zagadnienia dotycz?ce ...

Opieka zdrowotna

Przedstawiamy Pa?stwu zagadnienia dotycz?ce prawa do ...

Placówki opieki spo?ecznej

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie instytucji opieki ...

Pomoc dla bezrobotnych

Przedstawiamy omówienie zagadnie? dotycz?cych ...

Prawa pacjentów

Przedstawiamy omówienie zagadnie? dotycz?cych praw ...

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne ma na celu zapewnienie ...

Zasi?ki, stypendia i inne ?wiadczenia spo?eczne

Przedstawiamy omówienie zagadnie? dotycz?cych zasad ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze