Dzia?alno?? gospodarcza i prawo spó?ek

W niniejszym dziale znajduj? si? wszelkie informacje dotycz?ce form prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej. Zarówno krajowi, jak i zagraniczni przedsi?biorcy znajd? tutaj przydatne i rzeczowe wiadomo?ci dotycz?ce prawnych aspektów funkcjonowania firmy. Zasób rzeczowy wzbogacono ponadto o kwestie zwi?zane z reprezentacj?, prowadzenia ksi?gowo?ci, uzyskania koniecznych koncesji i zezwole?, jak równie? mo?liwych kontroli przedsi?biorców ze strony organów pa?stwa. Do lektury zach?camy równie? osoby planuj?ce otworzy? w?asn? firm?, jak i przedstawicieli wolnych zawodów. Znajdziecie tu Pa?stwo informacje, które pozwol? Wam wybra? najodpowiedniejsz? form? prowadzenia dzia?alno?ci. Scharakteryzowano tutaj bowiem wszystkie rodzaje spó?ek, przewidziane polskim prawem jak równie? inne postaci podmiotów gospodarczych.

 

 

??czenie i podzia? spó?ek

Wzgl?dy ekonomiczne oraz zmieniaj?ce si? realia ...

Dzia?alno?? przedsi?biorców zagranicznych

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej mo?liwo?ci ...

Jednoosobowa dzia?alno?? gospodarcza

Jednoosobowa (indywidualna) dzia?alno?? gospodarcza ...

Koncesje i zezwolenia

Na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w niektórych ...

Kontrole u przedsi?biorców

W Polsce jest ponad 40 instytucji, którym przepisy ...

Ksi?gowo?? w firmie

Jednym z najwa?niejszych obowi?zków przedsi?biorcy, ...

Prokura

Prokura to pewien specyficzny rodzaj pe?nomocnictwa, ...

Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej

Po rejestracji dzia?alno?ci gospodarczej, ka?dy ...

Przekszta?cenia spó?ek

W miar? wzrostu i rozwoju firmy, niejednokrotnie ...

Rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej

Pomimo wielu reform i u?atwie? dla nowych ...

Spó?dzielczo??

Spó?dzielnia, to jedna z form prowadzenia ...

Spó?ka akcyjna

Spó?ka akcyjna to najbardziej z?o?ona forma spó?ki ...

Spó?ka cywilna

Spó?ka cywilna to najprostsza i najmniej ...

Spó?ka europejska

Spó?ka europejska (znana równie? jako societas ...

Spó?ka jawna

Spó?ka jawna jest podstawowym typem osobowej spó?ki ...

Spó?ka komandytowa i komandytowo-akcyjna

Od pewnego czasu ro?nie w Polsce popularno?? ...

Spó?ka partnerska

Spó?ka partnerska charakteryzuje si? tym, ?e ten typ ...

Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?

Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? to jedna z ...

Wolne zawody i korporacje zawodowe

Przepisy prawa nie przewiduj? jednej definicji, czy ...

Wybór formy dzia?alno?ci gospodarczej

Przed rozpocz?ciem dzia?alno?ci gospodarczej nale?y ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze