Konkurencja i zamówienia publiczne

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie w którym po??czyli?my zagadnienia z pokrewnych dziedzin jakimi jest prawo konkurencji oraz zamówie? publicznych. Dowiedz? si? tutaj Pa?stwo m.in. w jakiej formie oraz na jakich warunkach mo?e zosta? udzielona pomoc publiczna, jakie dzia?ania przedsi?biorców ograniczaj? konkurencj?, i co im grozi za ich podejmowanie. Poznacie Pa?stwo ponadto krajowe i europejskie organy ochrony konkurencji oraz ?rodki prawne jakimi dysponuj? przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji.

W zawartych w niniejszym dziale materia?ach przybli?amy równie? w jakich przypadkach i jakie podmioty podlegaj? prawu zamówie? publicznych.

 

 

Ceny transferowe

Termin cen transferowych dotyczy sytuacji w której ...

Czyny nieuczciwej konkurencji

Poj?cie czynu nieuczciwej konkurencji jest definiowane ...

Dochodzenie roszcze? z tytu?u narusze? uczciwej ko

W niniejszej sekcji przedstawili?my dopuszczalno?? ...

Fuzje i przej?cia kapita?owe

-Fuzje i przej?cia kapita?owe

Fuzje ...

Organy ochrony konkurencji

Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów to podstawowy ...

Pomoc publiczna

Istot? pomocy publicznej jest przysporzenie korzy?ci ...

Praktyki monopolistyczne

Praktyki monopolistyczne s?u?? wyeliminowaniu, ...

Procedura organizacji i udzielania zamówie? public

Znajomo?? procedury organizacji i udzielania zamówie? ...

Reklama

Reklama definiowana jest jako przekaz zmierzaj?cy do ...

Tryby zamówie? publicznych

Podstawowym i najbardziej chyba znanym z trybów ...

Wymogi dla oferentów

Oferent, czy te? wykonawca to podmiot, który ubiega ...

Zamawiaj?cy

Stronami umowy o zamówienie publiczne s?: zamawiaj?cy ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze