Przerwa w wykonywaniu kary


Przerwa w wykonywaniu kary ma miejsce wtedy, gdy skazany rozpocz?? ju? odbywanie tej kary. Przepisy karne wykonawcze przewiduj? przerw? obligatoryjn? (obowi?zkow?) oraz fakultatywn? (zale?y od woli s?du). I tak, je?eli stan zdrowia skazanego uniemo?liwia wykonanie kary ograniczenia wolno?ci, s?d udziela przerwy w odbywaniu kary. Przerwy takiej udziela si? do czasu ustania przeszkody. Podkre?li? nale?y, i? mowa tu o ci??kiej chorobie, która uniemo?liwia skazanemu wykonywanie pracy, nie za? o krótkotrwa?? niezdolno?? do wykonywania pracy. Natomiast fakultatywnie s?d mo?e udzieli? przerwy w odbywaniu kary ograniczenia wolno?ci do roku, je?eli natychmiastowe wykonanie kary poci?gn??oby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ci??kie skutki. Ponadto przerwa w wykonywaniu kary ograniczenia wolno?ci mo?e zosta? udzielona w razie powo?ania skazanego do czynnej s?u?by wojskowej – do czasu uko?czenia tej s?u?by. S?d mo?e odwo?a? przerw? w wykonaniu kary ograniczenia wolno?ci w razie ustania przyczyny, dla której zosta?a udzielona, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z przerwy w wykonaniu kary zgodnie z celem, w jakim zosta?a udzielona, albo ra??co narusza porz?dek prawny.

Przepisy karne wykonawcze przewiduj? równie? obligatoryjn? oraz fakultatywn? przerw? w wykonywaniu kary pozbawienia wolno?ci. I tak, s?d orzeka przerw? w wykonaniu kary pozbawienia wolno?ci w wypadku choroby psychicznej lub innej ci??kiej choroby uniemo?liwiaj?cej wykonywanie tej kary. Przerwa w wykonaniu tej kary nast?puje do czasu ustania przeszkody. Przerwa w wykonaniu kary musi wi?c by? uzasadniona obaw? o ?ycie lub zdrowie skazanego. Natomiast fakultatywnie s?d penitencjarny mo?e udzieli? przerwy w wykonaniu kary, je?eli przemawiaj? za tym wa?ne wzgl?dy zdrowotne, rodzinne lub osobiste skazanego. Udzielaj?c przerwy w wykonaniu kary, s?d mo?e zobowi?za? skazanego do utrzymywania w okresie tej przerwy kontaktu z s?dowym kuratorem zawodowym w miejscu pobytu, niezmieniania bez jego zgody miejsca pobytu, podj?cia stara? o znalezienie pracy zarobkowej lub meldowania si? we wskazanej jednostce Policji. Zgodnie z przepisami prawa karnego wykonawczego nie mo?na udzieli? przerwy przed up?ywem roku od dnia uko?czenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zak?adu karnego, chyba ?e zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ci??kiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

S?d mo?e odwo?a? przerw? w wykonaniu kary w razie ustania przyczyny, dla której zosta?a udzielona, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z przerwy w celu, w jakim zosta?a udzielona, albo ra??co narusza porz?dek prawny. Ponadto odwo?anie przerwy mo?e nast?pi? równie? z powodu niewykonywania obowi?zków, do których s?d zobowi?za? skazanego (np. wy?ej wskazany obowi?zek kontaktu z kuratorem s?dowym, obowi?zek niezmieniania miejsca pobytu itp.). Podkre?li? nale?y, i? je?eli w czasie przerwy w odbywaniu kary skazany pope?ni? przest?pstwo, w zwi?zku z którym zosta?o zastosowane tymczasowe aresztowanie, kara pozbawienia wolno?ci, której odbywanie zosta?o przerwane, podlega wykonaniu z mocy prawa.Przeglądaj artykuły prawnicze