Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe


Na badanie przez bieg?ego w celu wydania opinii w przedmiocie uzale?nienia od alkoholu i wskazania rodzaju zak?adu leczniczego kieruje si? osoby, które z powodu nadu?ywania alkoholu doprowadzaj? do rozk?adu ?ycia rodzinnego, demoralizuj? ma?oletnich, b?d? regularnie powoduj? zak?ócenia spokoju albo porz?dku publicznego. Skierowania takiego dokonuje gminna komisja, której zadaniem jest rozwi?zywanie problemów alkoholowych. Wybór komisji odbywa si? wed?ug miejsca zamieszkania albo pobytu danej osoby, je?li przejawi ona tak? inicjatyw?. Po uzyskaniu opinii s?d, je?li zostanie uznane to za konieczne, mo?e równie? wyda? zarz?dzenie o oddaniu badanej osoby na obserwacj? w zak?adzie leczniczym. Obserwacja taka nie powinna przekroczy? dwóch tygodni, a w wyj?tkowych sytuacjach, na wniosek zak?adu – do sze?ciu tygodni. S?d przed wydaniem takiego postanowienia musi jednak wys?ucha? osob?, której dotyczy post?powanie.

Po zarz?dzeniu przez s?d przeprowadzenia badania albo oddania danej osoby pod obserwacj?, ma ona obowi?zek poddania si? badaniom prowadzonym przez psychologa oraz psychiatr?, a tak?e zabiegom, które s? niezb?dne dla wykonania podstawowych bada? w laboratorium pod tym jednak?e warunkiem, i? dokonane zostan? przez uprawnionych pracowników s?u?by zdrowia. Odpowiednie orzeczenie o aktualizacji obowi?zku poddania si? pod leczenie mo?e zapa?? tylko po przeprowadzonej rozprawie. Powinna ona odby? si? w czasie jednego miesi?ca od chwili wp?yni?cia wniosku. Jest to jednak?e tylko termin instrukcyjny, zatem nie obliguje on s?du. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa na rozpraw?, a tak?e w razie uchylania si? poddaniu si? badaniu lub obserwacji, które zosta?o zarz?dzone przez s?d, mo?e on zarz?dzi? doprowadzenie w sposób przymusowy przez Policj?.

W stosunku do ?o?nierzy doprowadzenia dokonuje ?andarmeria Wojskowa, ewentualnie inny w?a?ciwy w wojsku organ porz?dkowy. Jednocze?nie, z orzeczeniem o obowi?zkowym poddaniu si? leczeniu, mo?e zosta? ustanowione przez s?d na czas obowi?zywania tego orzeczenia, nadzór kuratora, którego polecenia osoba ta powinna wykonywa?, je?li ma to przyczyni? si? do skrócenia okresu trwania obowi?zkowego leczenia. Po orzeczeniu obowi?zkowego leczenia, s?d wzywa dan? osob? do dobrowolnego stawienia si? w wyznaczonym dniu i zak?adzie lecz?cego choroby uzale?nieniowe. Je?li nie uczyni ona tego dobrowolnie, mog? zosta? u?yte wobec takiej osoby ?rodki przymusu.Przeglądaj artykuły prawnicze