Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego


Przepisy ruchu drogowego wskazuj?, jakie warunki musz? spe?ni? niektóre pojazdy, aby by?y dopuszczone do ruchu drogowego. I tak, dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ci?gnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy nast?puje na podstawie dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego. Natomiast ka?dy inny pojazd niewymieniony wy?ej, a tak?e przyczepa motocyklowa oraz przyczepa specjalna przeznaczona do ci?gni?cia przez ci?gnik rolniczy lub pojazd wolnobie?ny jest dopuszczony do ruchu bez ?adnego pozwolenia.

Pojazd jest dopuszczony do ruchu, je?eli spe?nia szereg wymogów. Podkre?li? przy tym nale?y, i? wymogi te odnosz? si? zarówno do pojazdów, których dopuszczenie do ruchu wymaga potwierdzenia odpowiednim dokumentem, jak i pojazdów, które nie wymagaj? uzyskania odr?bnego zezwolenia . Wymagane jest, aby pojazdy by?y tak zbudowane, wyposa?one i utrzymane, by korzystanie z nich nie zagra?a?o bezpiecze?stwu osób nim jad?cych lub innych uczestników ruchu, nie narusza?o porz?dku ruchu na drodze i nie nara?a?o kogokolwiek na szkod?. Co wi?cej pojazdy nie mog? m.in.: zak?óca? spokoju publicznego przez powodowanie nadmiernego ha?asu, wydziela? szkodliwych substancji w nadmiernym stopniu, powodowa? niszczenia dróg itp. Ponadto pojazdy musz? zapewnia? dostateczne pole widzenia kierowcy oraz ?atwe, wygodne i pewne pos?ugiwanie si? urz?dzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i o?wietlenia drogi.

Aby zarejestrowa? pojazd nale?y przedstawi? szereg dokumentów. Rejestracji dokonuje si? na podstawie dowodu w?asno?ci pojazdu lub dokumentu potwierdzaj?cego powierzenie pojazdu. Wymagana jest równie? karta pojazdu, je?eli by?a wydana. Ponadto nale?y za??czy? wyci?g ze ?wiadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniaj?cej pojazd z homologacji, je?eli s? wymagane. Wymagane jest te? za?wiadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu. Je?eli pojazd by? wcze?niej zarejestrowany trzeba przedstawi? dowód rejestracyjny. Ponadto je?eli pojazd zosta? sprowadzony z terytorium pa?stwa nieb?d?cego pa?stwem cz?onkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy wymagany jest tzw. dowód odprawy celnej przywozowej. Rejestracji dokonuje si? te? na podstawie dokumentu potwierdzaj?cego zap?at? akcyzy na terytorium kraju, je?eli samochód osobowy zosta? sprowadzony z terytorium pa?stwa cz?onkowskiego i jest rejestrowany po raz pierwszy. Wymagane jest tak?e za?wiadczenie wydane przez w?a?ciwy organ potwierdzaj?cy:
a) zap?at? podatku od towarów i us?ug od pojazdów sprowadzanych z pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej lub
b) brak takiego obowi?zku zap?aty, je?eli sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.
Ponadto nale?y za??czy? dowód wp?aty.

Rejestracja pojazdu nast?puje na wniosek w?a?ciciela. Rejestracji pojazdu dokonuje starosta w?a?ciwy ze wzgl?du na miejsce zamieszkania (siedzib?) w?a?ciciela pojazdu. Starosta wydaje dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablic?) rejestracyjne oraz nalepk? kontroln?, je?eli jest wymagana. Natomiast rejestracji pojazdu, którego w?a?cicielem jest przedsi?biorstwo wielozak?adowe lub inny podmiot, w sk?ad którego wchodz? wydzielone jednostki organizacyjne, mo?e dokona? starosta w?a?ciwy ze wzgl?du na siedzib? zak?adu lub jednostki. Rejestracji takiej dokonuje si? na wniosek kierownika zak?adu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej upowa?nionego przez w?a?ciciela. Je?eli u?ywanie pojazdu uzale?nione jest od szczególnych warunków okre?lonych przepisami, starosta wpisuje w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednie zastrze?enia. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne i nalepka kontrolna s? wydawane za op?at? oraz po zap?aceniu op?aty ewidencyjnej. Op?at? oraz op?at? ewidencyjn? pobiera organ dokonuj?cy rejestracji.

Przepisy prawa drogowego przewiduj? mo?liwo?? czasowej rejestracji pojazdu. Rejestracji takiej dokonuje si? albo z urz?du – po z?o?eniu wniosku o rejestracj? pojazdu albo na wniosek w?a?ciciela pojazdu. Wniosek o czasow? rejestracj? mo?na z?o?y? w nast?puj?cych sytuacjach. Po pierwsze – w celu umo?liwienia wywozu pojazdu za granic?. Rejestracji czasowej udziela si? tak?e w celu przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Polski. Po trzecie za? czasowej rejestracji dokonuje si? w celu umo?liwienia przejazdu pojazdu zwi?zanego z konieczno?ci? dokonania jego badania technicznego lub naprawy. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta w?a?ciwy ze wzgl?du na miejsce zamieszkania (siedzib?) w?a?ciciela pojazdu. Wydaje on pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablic?) rejestracyjne. Czasowej rejestracji dokonuje si? na okres nieprzekraczaj?cy 30 dni, z pewnymi wyj?tkami. Termin ten mo?e by? przed?u?ony o 14 dni w celu wyja?nienia spraw zwi?zanych z rejestracj? pojazdu. Po up?ywie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca si? do organu, który je wyda?.Przeglądaj artykuły prawnicze