Ruch pojazdów i transport

W tym dziale przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych ruchu pojazdów i transportu. Czytelnicy znajd? w tym dziale informacje m.in. na temat zakresu regulacji umowy obowi?zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej oraz uprawnieniach Policji, a tak?e warunków technicznych pojazdów. Czytelników zach?cam do zapoznania si? z informacjami na temat wy??czenia odpowiedzialno?ci gwarancyjnej zak?adu ubezpiecze? w okre?lonych przypadkach oraz innych, w tym dotycz?cych uprawnie? poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Jedn? z najcz??ciej u?ywanych umów w handlu morskim jest umowa o przewóz ?adunku. Dowiedz? si? Pa?stwo równie? w tym dziale jakie s? obowi?zki stron tej umowy oraz jakie jest jej zastosowanie w praktyce. Zach?cam do lektury!

 

 

?egluga

W tej sekcji przygotowali?my dla Pa?stwa omówienie ...

Dochodzenie odszkodowa? komunikacyjnych

Umowy obowi?zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno?ci ...

Nietrze?wi kierowcy

Kryterium odró?niaj?cym przest?pstwo od wykroczenia ...

Transport

W tej sekcji dowiedz? si? Pa?stwo jakich zasad nale?y ...

Transport publiczny

Droga publiczna s?u?y ka?demu do korzystania zgodnie z ...

Uprawnienia policji

Prawa oraz obowi?zki Policji wynikaj? z realizowanych ...

Warunki techniczne pojazdów

W tej sekcji zosta?y omówione warunki techniczne ...

Wykroczenia drogowe

Do wykrocze? drogowych ustawa zalicza mi?dzy innymi: ...

Wypadki komunikacyjne

Na gruncie prawa cywilnego odpowiedzialno?? sprawcy za ...

Zasady ruchu drogowego

Zasady ruchu drogowego obowi?zuj? wszystkich ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze