Nadanie obywatelstwa polskiego


Obywatelstwo polskie mo?na naby?: z mocy prawa, przez nadanie obywatelstwa polskiego, przez uznanie za obywatela polskiego, a tak?e przez przywrócenie obywatelstwa polskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mo?e nada? cudzoziemcowi obywatelstwo polskie. Nadanie obywatelstwa nast?puje na wniosek cudzoziemca. Natomiast wtedy, gdy cudzoziemiec jest ma?oletni – nadanie obywatelstwa nast?puje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego powinien zawiera? m.in.: dane cudzoziemca, adres zamieszkania, informacje o rodzicach cudzoziemca, informacje o posiadaniu obywatelstwa w przesz?o?ci, dane ma??onka cudzoziemca, uzasadnienie.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego sk?ada si? osobi?cie lub korespondencyjnie z podpisem urz?dowo po?wiadczonym (za po?rednictwem wojewody lub konsula). Wojewoda oraz konsul powinni przekaza? Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, za po?rednictwem ministra spraw wewn?trznych. Jednocze?nie, minister w?a?ciwy do spraw wewn?trznych, przed przed?o?eniem wniosku Prezydentowi RP, powinien zwróci? si? przyk?adowo do Komendanta G?ównego Policji, czy Szefa Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego o udzielenie informacji mog?cych mie? znaczenie w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego oraz sporz?dzi? opini? dotycz?c? wniosku. Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.

Wskaza? nale?y, ?e w dniu wydania postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie. Akt nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego zawieraj? m.in.: informacj? o tre?ci postanowienia Prezydenta RP, dat? jego wydania i numer, dane cudzoziemca, dat? i miejsce urodzenia, imi? ojca i imi? matki. Jednocze?nie, nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom, uznanie za obywateli polskich oraz wyra?enie zgody na zrzeczenie si? obywatelstwa polskiego obejmuje ma?oletniego pozostaj?cego pod ich w?adz? rodzicielsk?. Do nadania obywatelstwa polskiego ma?oletniemu, który nie uko?czy? 16 lat jest wymagane o?wiadczenie o wyra?eniu zgody z?o?one przez ma?oletniego.

Wskaza? nale?y, ?e zgodnie z zapisami ustawy – post?powanie o uznanie za obywatela polskiego albo post?powanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego umarza si?, wtedy, gdy wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi zosta? z?o?ony w czasie, gdy wobec tego cudzoziemca jest prowadzone post?powanie o uznanie za obywatela polskiego albo post?powanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Reasumuj?c, obywatelstwo polskie mo?na naby?: z mocy prawa, przez nadanie obywatelstwa polskiego, przez uznanie za obywatela polskiego, a tak?e przez przywrócenie obywatelstwa polskiego. Z mocy prawa ma?oletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie wtedy, gdy: co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim, urodzi? si? na terytorium Polski, a jego rodzice s? nieznani, nie posiadaj? ?adnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokre?lone.Przeglądaj artykuły prawnicze