Prawo dotycz?ce osób

W tym dziale omówiono zagadnienia prawne dotycz?ce osób fizycznych, czyli w praktyce ka?dego z nas. Zawarli?my tutaj mi?dzy innymi informacje o zdolno?ci prawnej oraz do czynno?ci prawnej osób, jak równie? o problematyce ubezw?asnowolnienia. Ponadto podejmujemy tu problematyk? ewidencji ludno?ci, imion i nazwisk oraz danych osobowych. Znajd? Pa?stwo tu równie? wyja?nienia dotycz?ce regulacji prawnych odnosz?cych si? do cudzoziemców przebywaj?cych w Polsce, w szczególno?ci informacje o ró?norakich zezwoleniach oraz mo?liwo?ciach nabywaniu przez nich obywatelstwa. Materia?y zamieszczone w tym dziale wzbogacili?my o teksty z zakresu obrony w?asnej i posiadania broni. Mamy nadziej? ?e powy?sze tematy zaciekawi? niejednego z Czytelników z uwagi na powszechno?? wykorzystywania wiedzy z tego zakresu w ?yciu codziennym.

 

 

Cudzoziemcy

W tej sekcji zapoznacie si? Pa?stwo z omówieniem ...

Dane osobowe

Poj?cie danych osobowych oznacza wszelkie informacje ...

Ewidencja ludno?ci

W tej sekcji prezentujemy Pa?stwu omówienie zagadnie? ...

Nazwiska

Przedstawiamy Pa?stwu omówienie zagadnie? dotycz?cych ...

Obrona osobista i posiadanie broni

W Polsce, jak i w wi?kszo?ci krajów w Unii ...

Obywatelstwo polskie

Poj?cie obywatelstwa rozumiane jest jako pewna wi?? ...

Opieka i ubezw?asnowolnienie

Ubezw?asnowolnienie polega na ograniczeniu lub ...

Zdolno?? prawna oraz do czynno?ci prawnych

Zdolno?? do czynno?ci prawnych to w uproszczeniu ...

 

Przeglądaj artykuły prawnicze