Renta socjalna


Renta socjalna stanowi ?wiadczenie alternatywne dla osób, które nie naby?y prawa do renty z tytu?u niezdolno?ci do pracy. Zgodnie z przepisami o rencie socjalnej, renta socjalna przys?uguje osobie pe?noletniej ca?kowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawno?ci organizmu, które powsta?o przed uko?czeniem 18 – go roku ?ycia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wy?szej – przed uko?czeniem 25 – go roku ?ycia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Osobie, która spe?nia warunki do uzyskania renty socjalnej, przys?uguje renta socjalna sta?a (je?eli ca?kowita niezdolno?? do pracy jest trwa?a) albo renta socjalna okresowa (je?eli ca?kowita niezdolno?? do pracy jest okresowa). Renta socjalna okresowa przys?uguje przez okres wskazany w decyzji jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych.

Ustalenia ca?kowitej niezdolno?ci do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych. Ca?kowicie niezdoln? do pracy jest osoba, która utraci?a zdolno?? do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Renta socjalna nie przys?uguje osobie uprawnionej do emerytury, uposa?enia w stanie spoczynku, renty z tytu?u niezdolno?ci do pracy, renty inwalidzkiej lub pobieraj?cej ?wiadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a tak?e osobie uprawnionej do zasi?ku przedemerytalnego lub ?wiadczenia przedemerytalnego. Renta socjalna nie przys?uguje równie? osobie b?d?cej w?a?cicielem lub posiadaczem nieruchomo?ci rolnej o powierzchni u?ytków rolnych powy?ej 5 ha przeliczeniowych. Osobie b?d?cej wspó?w?a?cicielem nieruchomo?ci rolnej nie przys?uguje renta socjalna, je?li udzia? tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych.

Renta socjalna nie przys?uguje tak?e za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolno?ci. Je?eli uprawniony do renty socjalnej jest równie? uprawniony do renty rodzinnej, to kwota renty socjalnej ulega takiemu obni?eniu, aby ??czna kwota obu ?wiadcze? nie przekracza?a 200 % kwoty najni?szej renty z tytu?u ca?kowitej niezdolno?ci do pracy. Kwota obni?onej renty socjalnej nie mo?e by? ni?sza ni? 10 % kwoty najni?szej renty z tytu?u ca?kowitej niezdolno?ci do pracy. Oznacza to, i? renta socjalna nie przys?uguje, je?eli kwota renty rodzinnej przekracza 200 % kwoty najni?szej renty z tytu?u ca?kowitej niezdolno?ci do pracy. W tym stanie rzeczy, aby ubiega? si? o przyznanie renty socjalnej, osoba ubiegaj?ca si? o rent? socjaln? lub jej przedstawiciel ustawowy musi z?o?y? wniosek o przyznanie takiej renty.

Wniosek ten sk?ada si? w jednostce organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych w?a?ciwej ze wzgl?du na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegaj?cej si? o rent? socjaln?. Post?powanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna si? równie? na wniosek innej osoby albo kierownika o?rodka pomocy spo?ecznej, dzia?aj?cych za zgod? uprawnionych osób. Decyzj? w sprawie przyznania renty socjalnej wydaje (i ?wiadczenie to wyp?aca) w?a?ciwa jednostka organizacyjna Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych. Renta socjalna podlega waloryzacji, której dokonuje jednostka organizacyjna Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub organ emerytalno – rentowy.Przeglądaj artykuły prawnicze