Obszary morskie


Na obszary morskie Polski sk?adaj? si? morskie wody wewn?trzne, morze terytorialne oraz wy??czna strefa ekonomiczna. Z tego morskie wody wewn?trzne i morze terytorialne wchodz? w sk?ad terytorium kraju. Tym samym zwierzchnictwo terytorialne Polski rozci?ga si? na wody, przestrze? powietrzn? nad tymi wodami oraz na dno morskie wód wewn?trznych i morza terytorialnego, a tak?e na wn?trze ziemi pod nimi. Ponadto, daje to mo?liwo??, je?eli wymagaj? tego potrzeby obronno?ci lub bezpiecze?stwa pa?stwa, ustanawiania stref zamkni?tych dla ?eglugi i rybo?ówstwa, a poza morskimi wodami wewn?trznymi i morzem terytorialnym mog? by? og?aszane strefy niebezpieczne dla ?eglugi lub rybo?ówstwa.

Morskimi wodami wewn?trznymi s? m.in. cz??? Zalewu Szczeci?skiego, cz??? Zatoki Gda?skiej, cz??? Zalewu Wi?lanego oraz wody portów okre?lone od strony morza lini? ??cz?c? najdalej wysuni?te w morze sta?e urz?dzenia portowe, stanowi?ce integraln? cz??? systemu portowego. Morzem terytorialnym Polski jest obszar wód morskich o szeroko?ci 12 mil morskich (co daje 22 224 metry). Jego pocz?tek stanowi linia podstawowa morza, czyli linia najni?szego stanu wody wzd?u? wybrze?a lub zewn?trzna granica morskich wód wewn?trznych. Zewn?trzn? granic? morza terytorialnego jest natomiast linia, której ka?dy punkt jest oddalony o 12 mil morskich od najbli?szego punktu linii podstawowej, przy czym redy, na których odbywa si? normalnie za?adunek, wy?adunek i kotwiczenie statków s? w??czone do morza terytorialnego. Ograniczeniem zwierzchnictwa pa?stwa na morzu terytorialnym jest prawo nieszkodliwego przep?ywu dla statków o obcej banderze.

Wy??czna strefa ekonomiczna jest po?o?ona na zewn?trz morza terytorialnego i przylega do niego. Obejmuje ona wody, dno morza i znajduj?ce si? pod nim wn?trze ziemi. Granice strefy okre?laj? umowy mi?dzynarodowe, a w ich braku jej przebieg mo?e okre?li? Rada Ministrów w drodze rozporz?dzenia. W wy??cznej strefie ekonomicznej Polsce przys?uguj? suwerenne prawa do rozpoznawania, zarz?dzania i eksploatacji zasobów naturalnych, zarówno ?ywych, jak i mineralnych, dna morza i wn?trza ziemi pod nim oraz pokrywaj?cych je wód, a tak?e ochrona tych zasobów oraz suwerenne prawa w odniesieniu do innych gospodarczych przedsi?wzi?? w strefie. Polska sprawuje tak?e wy??czne w?adztwo w zakresie budowania i u?ytkowania sztucznych wysp, konstrukcji i innych urz?dze?, bada? naukowych morza oraz ochrony i zachowania ?rodowiska morskiego. Pa?stwa obce mog? natomiast korzysta? z wolno?ci ?eglugi i przelotu, uk?adania kabli podmorskich i ruroci?gów oraz innych, zgodnych z prawem mi?dzynarodowym, sposobów korzystania z morza.

W wy??cznej strefie ekonomicznej obowi?zuje ponadto polskie prawo dotycz?ce ochrony ?rodowiska. Tylko Polska ma prawo wznoszenia i wykorzystywania w wy??cznej strefie ekonomicznej sztucznych wysp, wszelkiego rodzaju konstrukcji i urz?dze? przeznaczonych do przeprowadzania bada? naukowych, rozpoznawania lub eksploatacji zasobów, jak równie? w odniesieniu do innych przedsi?wzi?? w zakresie gospodarczego badania i eksploatacji wy??cznej strefy ekonomicznej, w szczególno?ci wykorzystania w celach energetycznych wody, pr?dów morskich i wiatru. Mo?e oczywi?cie udziela? stosownych pozwole? podmiotom zagranicznym. Pozwolenie takie wydaje minister w?a?ciwy do spraw gospodarki morskiej, a opiniuj? ministrowie w?a?ciwi do spraw gospodarki, kultury i dziedzictwa narodowego, rybo?ówstwa, ?rodowiska, spraw wewn?trznych oraz Minister Obrony Narodowej.

Istotnym poj?ciem przy okre?laniu obszarów morskich jest równie? pas nadbrze?ny. Jest to obszar l?dowy przyleg?y do brzegu morskiego, a w jego sk?ad wchodz? pas techniczny oraz pas ochronny. Pierwszy stanowi stref? wzajemnego bezpo?redniego oddzia?ywania morza i l?du i jest przeznaczony do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpiecze?stwa i ochrony ?rodowiska. Drugi obejmuje obszar, w którym dzia?alno?? cz?owieka wywiera bezpo?redni wp?yw na stan pasa technicznego. Pas nadbrze?ny przebiega wzd?u? wybrze?a morskiego. Jego minimaln? i maksymaln? szeroko?? wyznacza Rada Ministrów, kieruj?c si? przy tym uwarunkowaniami lokalnymi, rze?b? terenu, form? jego zabudowy oraz uwzgl?dniaj?c oddzia?ywanie ?ywio?u morskiego na brzeg morski.Przeglądaj artykuły prawnicze