Urlop nauczycielski dla poratowania zdrowia


Urlop dla podratowania zdrowia przys?uguje ?ci?le okre?lonym grupom pracowników. Jest to urlop p?atny. Najpopularniejsz? grup? pracowników, których stosunek pracy reguluj? szczególne przepisy prawa s? nauczyciele. Karta Nauczyciela zawiera regulacje prawne dotycz?ce urlopu dla podratowania zdrowia. Zasadniczym celem tego urlopu jest pomoc w doj?ciu do pe?nej sprawno?ci zdrowotnej w przypadku, gdy nauczyciel do?wiadcza k?opotów zdrowotnych. Nauczyciel uzyskuje urlop, aby móg? uzyska? pe?n? form? oraz ponownie uzyska? zdolno?? do pracy. Istniej? pewne warunki, które nale?y spe?nia?, aby skorzysta? z urlopu. Przede wszystkim sta? pracy na stanowisku nauczyciela powinien wynosi? co najmniej 7 lat, a po drugie osoba powinna by? zatrudniona na czas nieokre?lony w pe?nym wymiarze zaj??. Warto pami?ta?, i? do 7 letniego okresu zatrudnienia wlicza si? tak?e okres czasowej niezdolno?ci do pracy na skutek choroby oraz urlopów, innych ni? urlop wypoczynkowy, jednak?e nie trwaj?ce d?u?ej ni? 6 miesi?cy.

Zasadniczo, ponowny urlop dla podratowania zdrowia przys?uguje nauczycielowi po okresie roku od zako?czenia poprzedniego urlopu. Czas jednorazowego urlopu wynosi maksymalnie rok kalendarzowy. Nauczyciel w tym okresie powinien zadba? o swoje zdrowie, podda? si? odpowiedniemu leczeniu. ??czny wymiar urlopów przys?uguj?cy jednemu nauczycielowi nie przekracza 3 lat w ci?gu ca?ego zatrudnienia. Szczególna sytuacja obejmuje nauczyciela, który nab?dzie prawo do emerytury w ci?gu okresu krótszego ni? rok. Urlop dla podratowania zdrowia mo?e by? udzielony na okres nie d?u?szy ni? do ko?ca miesi?ca poprzedzaj?cego miesi?c, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Dyrektor szko?y jest odpowiedzialny za udzielenie urlopu, jednak?e czyni to na wniosek lekarza lecz?cego nauczyciela. Jest to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Orzeczenia nie wydaj? prywatnie praktykuj?cy lekarze. Miarodajna jest dokumentacja medyczna pochodz?ca z przebiegu dotychczasowego leczenia, wyniki przeprowadzonych bada? lekarskich, wyniki bada? pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie lekarz uzna za niezb?dne.
Lekarz lecz?cy sporz?dza odpowiednie orzeczenie w 3 egzemplarzach. Pierwszy w?druje do r?k nauczyciela, drugi zostaje wr?czony dyrektorowi szko?y, natomiast trzeci jest za??czany do dokumentacji indywidualnej osoby badanej. Dyrektor szko?y jest wy??cznie kompetentny do okre?lenia daty rozpocz?cia urlopu. Lekarz nie ma takich uprawnie?, mo?e jedynie decydowa? o konieczno?ci udzielenia urlopu i jego wymiarze. Dyrektor szko?y ten sposób zapewnia nie tylko prawid?owe funkcjonowanie placówki, ale tak?e dba?o?? o personel, gdy? udziela urlopu bez zb?dnej zw?oki. Nauczyciel oraz dyrektor szko?y maj? prawo odwo?ania si? od tre?ci orzeczenia w ci?gu 14 dni od jego otrzymania. Jest wnoszone za po?rednictwem lekarza je wydaj?cego, do Wojewódzkiego O?rodka Medycyny Pracy. Do akt do??cza si? dokumentacj? medyczn?. Ponowne orzeczenie powinno zosta? wydane w ci?gu 14 dni i jest ostateczne.

Z urlopem dla poratowania zdrowia wi??? si? niektóre przywileje. S? to mi?dzy innymi zachowanie prawa do comiesi?cznego wynagrodzenia zasadniczego, a tak?e dodatku za wys?ug? lat oraz prawo do innych ?wiadcze? pracowniczych. Na 2 tygodnie przed ko?cem urlopu dyrektor szko?y wydaje skierowanie dla nauczyciela na badania kontrolne. Zasadnicz? przyczyn? badania jest stwierdzenie braku przeciwwskaza? do kontynuowania pracy. Podczas urlopu pracownik nie mo?e podj?? innej dzia?alno?ci zarobkowej ani te? nawi?za? innego stosunku pracy. Takie stwierdzenie mo?e nawet skutkowa? odwo?aniem nauczyciela z urlopu.

Warto doda?, i? nauczyciele akademiccy tak?e mog? skorzysta? z urlopu dla poratowania zdrowia, jednak?e na innych zasadach. Powinni by? zatrudnieni w pe?nym wymiarze czasu pracy, i powinni przepracowa? co najmniej 5 lat na danej uczelni. Jednorazowy czas urlopu wynosi 6 miesi?cy, a ??czny wymiar nie przekracza 2 lat. Pisemny wniosek nauczyciela akademickiego jest sk?adany na r?ce rektora zatrudniaj?cego na uczelni, a do wniosku do??cza si? odpowiednie dokumenty.Przeglądaj artykuły prawnicze